เข้าสู่ระบบ

ข้อตกลง

ข้อมูลกรมธรรม์ที่เราส่งแก่ท่านทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นความลับ “ข้อมูลกรมธรรม์” จะรวมถึงและไม่จำกัดเฉพาะชื่อ, ข้อมูลเพื่อติดต่อสมาชิกผู้เอาประกันภัย, ข้อมูลการตอบคำถามเกี่ยวกับสุขภาพ, วัน เดือน ปี เกิด, เลขประจำตัวประชาชนหรือหมายเลขพาสปอร์ต, ข้อมูลทางการเงินของสมาชิกผู้เอาประกันภัย, สิทธิความคุ้มครองและแบบประกันภัย, อัตราเบี้ยประกันภัย การเปลี่ยนแปลงข้อม ูลต่างๆ เหล่านี้ และข้อมูลอื่นใดที่เกี่ยวข้องที่อาจจัดทำขึ้นโดยกลุ่มบริษัทเอไอเอ และบริษัทในเครือ (รวมเรียกว่า “เอไอเอ ประเทศไทย”) เป็นครั้งคราว เอไอเอ ประเทศไทยได้ดำเนินการรักษาไว้ซึ่งความลับและความปลอดภัยของข้อมูลกรมธรรม์ อย่างไรก็ตาม ความร่วมมือจากท่านเพื่อรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูลกรมธรรม์ของท่านจึงเป็นสิ่งจำเป็น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ท่าน? ?ำเป็นต้องใช้มาตรการที่จำเป็นด้วยความระมัดระวังเพื่อป้องกันการเข้าถึงข้อมูลกรมธรรม์โดยไม่ได้รับอนุญาตจากบุคคลอื่น ท่านต้องไม่ยอมให้บุคคลอื่นเข้าถึงข้อมูลกรมธรรม์เหล่านี้ได้ เว้นแต่จะได้รับความยินยอม.

ท่านตกลงจะแจ้งให้เราทราบโดยทันทีที่ท่านสงสัยว่ามีบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาตทำการเข้าถึงข้อมูลกรมธรรม์ของท่าน.

ท่านต้องเป็นผู้รับผิดชอบและเป็นผู้รับความเสี่ยงในแต่ละครั้งที่ท่านเข้าดูหรือพิมพ์ส่วนหนึ่งส่วนใดของข้อมูลที่จัดไว้ให้ท่านผ่านทางเว็บไซต์นี้ และ/หรือในแต่ละครั้งที่ท่านเข้าใช้บริการออนไลน์ต่างๆ ของเรา ในกรณีที่ข้อความที่แสดงไว้เป็นภาษาอังกฤษและข้อความที่แสดงไว้เป็นภาษาอื่นมีความขัดแย้งกัน ให้ยึดถือข้อความภาษาอังกฤษเป็นหลัก รหัสลับส่วนตัวที่ท ่านใช้ในการเข้าถึงข้อมูลกรมธรรม์ของท่านและบริการออนไลน์ต่างๆ ของเราจะได้รับการยอมรับดุจดังว่าเป็นลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ของท่านและจะมีผลผูกพันตามกฎหมาย ท่านยอมรับว่าข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์จะใช้อ้างเป็นเอกสารต้นฉบับในศาลยุติธรรมต่างๆ ในประเทศไทย และท่านจะไม่คัดค้านหรือโต้แย้งเกี่ยวกับความถูกต้องหริอความแท้จริงของข้อมูลดังกล่าว.

ท่านยินยอมให้แพทย์หรือบริษัทประกันภัยอื่น บุคคลที่เกี่ยวข้อง หรือสถานพยาบาล ซึ่งมีประวัติสุขภาพของท่านที่ผ่านมา หรือจะมีขึ้นต่อไปในอนาคตเปิดเผยข้อเท็จจริงให้แก่บริษัท หรือผู้แทนของบริษัท เพื่อการขอเอาประกันภัยหรือการจ่ายเงินตามกรมธรรม์ได้

ท่านยินยอมให้บริษัทจัดเก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสุขภาพและข้อมูลของท่านต่อบริษัทประกันภัย หรือบริษัทประกันภัยต่อ บุคคลที่เกี่ยวข้อง หรือต่อหน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมายหรือบุคคลากรทางการแพทย์ เพื่อการขอเอาประกันภัยหรือการจ่ายเงินตามกรมธรรม์ หรือประโยชน์ทางการแพทย์ได้

อนึ่งหนังสือให้ความยินยอมอิเล็กทรอนิกส์นี้ให้ถือว่ามีผลบังคับได้เช่นเดียวกับต้นฉบับ

การเข้าสู่ข้อมูลกรมธรรม์ของท่านทางออนไลน์

โปรดรับทราบว่า ท่านกำลังออกจากเว็บไซต์นี้เข้าสู่ข้อมูลกรมธรรม์ที่เป็นความลับในเว็บไซต์ที่มีการรักษาความปลอดภัย ซี่งมีเฉพาะผู้ถือกรมธรรม์ของเอไอเอประเทศไทย ณ ปัจจุบัน, ที่ปรึกษาทางด้านการเงินหรือนายหน้าประกันภัยเท่านั้นที่เป็นผู้ได้รับอนุญาตให้เข้าถึงข้อมูลกรมธรรม์เหล่านั้นได้ และในขณะที่ท่านอยู่ในเว็บไซต์ที่มีการรักษาความปลอดภัยดังกล่าว ท่านต กลงที่จะผูกพันตามข้อกำหนดการใช้, ข้อตกลงการใช้ข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ และลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ และนโยบายความเป็นส่วนตัว.

การเข้าสู่ข้อมูลกรมธรรม์ของผู้ถือกรมธรรม์ประกันกลุ่มทางออนไลน์

กรณีที่ท่านเป็นผู้ถือกรมธรรม์ประกันกลุ่มการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกผู้เอาประกันภัยภายใต้กรมธรรม์ประกันกลุ่มนั้น ท่านต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลโดยบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ทั้งทางตรงและทางอ้อมอันเกิดจากการที่ท่านเข้าถึงข้อมูลนี้ ไม่ว่ากรณีใดๆ อีกทั้งท่านจะต้องไม่เปิดเผย จัดเก็บ ใช้หรือส่งต่อข้อมูลส่วนบุค? ??ลนี้ให้แก่บุคคลอื่น เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเท่านั้น

AIA Employee Benefits
 
การล็อกอินของผู้ใช้ ลงทะเบียนสำหรับผู้ใช้บริการใหม่   
รหัสผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน    ลืมรหัสผู้ใช้
               
This website is best viewed with Microsoft Internet Explorer 8.0, Safari 4.0 and Firefox 3.5. Compatibility with other browsers is not guaranteed.